کل نماهای صفحه

شمارشگر

free counters

فهرست وبلاگ من

صفحات

۱۳۹۵ مهر ۲, جمعه

نسبنامه خاندان حیدر خان بختیاری پدر اسد خان شیر کش شاخه محمود خانی


بنام الله خدای ازلی و ابدی
آنروز بر دلم در معنی گشوده شد  کز ساکنان درگه پیر مغان شدم
حافظ
مغان که دانه انگور آب میسازند   ستاره می شکنند آفتاب میسازنذ
اقبال لاهوری
نسب نامه اولاد حیدر خان بختیاری ( بهداروند)
 شاخه اولاد محمود خان برادر زاده وسردار دلاور سپاه اسد خان شیر کش
بروایات سلطانعلی خان محمودی
شاهمراد خان ( روایت این گوینده نام داود خان را پیشنهاد کرده است)
حیدرخان
اولاد پسر 1- اسد خان شیر کش 2- سلیمان خان ( همسر و اولاد دختر؟ حیدر خان)
سلیمان خان 2
اولاد پسر 21- محمود خان 22- حسین خان 23- داود خان ( همسر و اولاد دختر؟)
21- محمود خان
اولاد پسر 211- عبدالله خان
2111- محمد حسین خان 2112- حیدرخان 2113- محمدخان 2114- مهراب خان 2115- مراد خان 2116 – امیرخان 2117- ابوالفتح خان 2118- اصلان خان 2119- علی محمد خان 2120- داراب خان 2121- سهراب خان 2122- علی همت خان 2123- احمد خان
همسران عبدالله خان – 1- پیکر 2-زهرا 3- ماهی 4- زینب ( دختر جعفرقلیخان بهداروند)
فرزندان دختر عبدالله خان9 نفر – ( از بی بی پیکر 4 دختر و 4 پسر) 1 - بی بی نسا 2- بی بی منیژه 3- بی بی ماه منیر؟ 4 بی بی ماه
و پسران این همسر عبدالله خان (1-علی محمد ، 2-سهراب ،3- محمد حسین ،4-داراب )
  ادامه اسامی دختران عبدالله خان
(از بی بی زهرا – 1 دختر 4- پسر)
5- بی بی گلی   و پسران( 5-امیر 6 – اصلان 7- ابوالفتح 8- علی همت )
ادامه اسامی دخترا ن عبدالله خان
(از بی بی ماهی 3- دختر و 2 پسر)
6- بی بی ماه رو 7- بی بی ماه پری 8- بی بی فلک ناز ( همسر حاج عباسقلی خان نوه اسد خان شیر کش و مادر مهدیقلیخان بختیاری بهداروند و علیقلی خان بختیاری بهداروند) و پسران ( و خواهر ابی و امی  9- مهراب خان بزرگ 10- مراد خان )
 ( از بی بی زینب 1- دختر و 3- پسر)
9- بی بی گلتاج و پسران ( 11- احمد 12 –محمد – 13- حیدر)
اولاد پسری ؟ ( به نوشته راوی سلطانعلیخان محمودی، اولاد پسر عبدالله خان 13 نفر و اولاد دختری ایشان 9 نفر بوده اند ، که از 4 زن عقدی ایشان متولد شده ا ند.)
22- حسین خان
شاخه اولاد حسین خان پسر سلیمان خان به همت جناب آقای موسی خان و فرزندش جناب آقای مصطفی خان عجمی تهیه شده است ، و بدست ما رسیده است .و بزودی انشاء الله بصورت جداگانه تحت عنوان شاخه عجمی ها بدلیل اهمیت آنها در تاریخ بهداروند منتشر خواهد شد.
اولاد پسری 221- رستم خان 222 اسکندرخان  (اولاد دختری و همسر ؟)
رستم خان -221
( اولاد پسری ؟ دختری ؟ همسر؟ )
 اسکندر خان -222
اولاد پسری عجم خان - 2221
عجم خان - 2221 ( اولاد پسری ؟ دختری ؟ همسر؟)
برای پسر سوم سلیمان خان( بنام داود خان بزرگ ) ، برادر اسد خان شیر کش انتظار داریم بازماندگان آنها بشرح ذیل ما را دراین امر نیک یاری کنند و اطلاعات خود را برای ما بفرستند.
داود خان 23
اولاد پسر 231- عبدال خان 232- سلیمان خان
 ادامه اولاد پسر( طبقه دوم ) عبدالله خان محمودی
2111- محمد حسین خان
 اولاد پسر حاج حسن خان -21111
اولاد دختر ؟
همسر یا همسران ؟
حاج حسن خان -211111
اولاد پسررضا خان- 2111111 – ابراهیم خان -2111112 - حسین خان – 2111113
اولاد دختری – 1 بی بی شبنم ؟ 2- بی بی مریم 3- بی بی جواهر
همسر یا همسران ؟
رضا خان -2111111
 اولاد پسری آحمید -21111111
اولاد دختری- بی بی عشرت ( نوه دختری لیلا خانم)
حیدر خان ( محمودی) 2112
اولاد پسر- سیف اله خان 21121 - آ هوشنگ 21122- آ اصغر 21123- آحبیب اله 21124
اولاد دختری - 1-بی بی کوکب 2- بی بی ملکه 3- بی بی طوطی 4-بی بی شوکت 5- بی بی شهر بانو 6-بی بی خانم جان ؟
 همسر یا همسران؟
سیف اله خان 21121
اولاد پسر ؟
 اولاد دختر - 1- بی بی گل -2- همه گل 3- سرو گل 4-بی بی ناز
همسر یا همسران
آهوشنگ -21122
اولاد پسر - آ فرزاد 211221- آبهرام 211222- آشهریار211223- آشهرام 211224
اولاد دختر 1بی بی شهلا - 2- بی بی شهین
همسر یا همسران؟
آ اصغر 21123
اولاد پسر- آ بابک 211231- آ افشین 211232
اولاد دختر - بی بی فرانک
همسر یا همسران؟
آحبیب اله 21124
اولاد پسر - آ امان اله 211241
اولاد دختر ؟
همسر یا همسران؟
محمد خان - 2113
اولاد پسر - بهمن خان -21131
اولاد دختر ؟
همسر یا همسران ؟
بهمن خان -21131
اولاد پسر- آحمید- 211311- آمجید211312- آ علی محمد 211313- آ وحید 211314
 اولاد دختر1 - بی بی فاطمه 2-ویدا  3- میترا4- مینا -5-ناهید- 6-مریم -7 -آرزو-8- آناهیتا
همسر یا همسران؟
آ حمید - 211311
 اولاد پسر؟
اولاد دختر؟
 همسر یا همسران؟
آمجید 211312
اولاد پسرآ مهدی- 2113121 - آمهرداد 2113122
اولاد دختر 1- بی بی پریسا
 همسر یا همسران
آ علیمحمد 211313
اولاد پسر- آ امین 2113131- آ علی 2113132- آحمید 21131133
اولاد دختر - بی بی نگین
همسر یا همسران ؟
مهراب خان محمودی 2114
اولاد پسر- علیقلی خان 21141- غریب خان 21142- ولی الله خان 21143-تراب خان21144-هوشنگ خان21145
 اولاد دختر- 1- بی بی صغری2- بی بی سکینه
همسر یا همسران؟
علیقلی خان 21141 ( دکتر علیقلی خان محمودی استاد دانشگاه چهره ماندگار)
اولاد پسر-دکتربهروزخان 211411
اولاد دختر- 1- بی بی فرانک 2- بی بی فریناز
همسر- ؟
توضیحات : مهراب خان و مراد خان برادران ابی وامی بی بی فلکناز(محمودِی ) ، همسر حاج عباسقلی خان فرزند جعفرقلی خان بهداروند و مادر مهدیقلی خان بهداروند ملقب به زال زر( پدر بزرگ نویسنده) و علیقلی خان بهداروند میباشند. بی بی فلکناز عمه دکتر علیقلی خان است . و پسران بی بی فلکناز پسر عمه های او، و خواهر زادگان  مهراب خان و مراد خان و سایر اولاد عبدالله خان هستند که دائی ها و خاله های آنها میباشند.( به نسبنامه خوانین بهداروند بخش خاندان عباسقلی خان بهداروند پسر میانی جغفر قلی خان بهداروند مراجعه شود).
غریب خان 21142
اولاد پسر- آ گودرز 211421- آحمید 211422- آ امیر حسین 211423- آ فرهاد 211424- آ سیامک 211425-آ مجید
اولاد دختر- 1-بی بی عصمت 2- بی بی شمسی
همسر یا همسران
آگودرز 211421
 مشخصاتی ار اولاد یا همسر ندارد
آحمید 211422
مانند ردیف بالا است
آامیرحسین 211423
مانند مواردبالا است
آفرهاد 211424
 اولاد پسر- آ شهاب 2114241 - آشاهین 2114242- آ پژمان 2114243
آسیامک 211425
اولاد پسر؟
اولاد دختر -1 بی بی لیلا
همسر ؟
ولی الله خان 21143
اولاد پسر- آ ایرج 211431- آ جمشید 211432
اولاد دختر- 1- بی بی مریم 2- بی بی اقدس 3- بی بی مهوش 4- بی بی لیلا 4- بی بی معصومه
همسر یا همسران؟
آ ایرج 211431
فاقد مشخصات دیگر
آ جمشید 211432
اولاد پسر؟
اولاد دختر- 1- بی بی شکوفه
تراب خان 21144
 اولاد پسر- آ قربانعلی 211441
اولاد دختر؟
همسر؟
 آقربانعلی 211441
اولاد پسر- آکیومرث 2114411- آرضا 2114412
اولاد دختر- 1- بی بی مریم 2- بی بی معصومه 3- بی بی اعظم
همسر؟
هوشنگ خان 21145
اولاد پسر-آ رضا 211451- آ مهدی 211452- آعیدی 211453
هرسه پسر فاقد اطلاعات بیشتر هستند.
اولاد دختر؟ همسر؟
مراد خان 2115
اولاد پسر- آ محمد ابراهیم 21151
اولاد دختر- 1- بی بی گوهر
همسر؟
آ محمد ابراهیم 21151
اولاد پسر- آ هرمز 211511- آ رضا 211512- آ اصغر211513- آ منوچهر211514- آ پرویز211515
اولاد دختر -1-بی بی عشرت 2-بی بی افسانه
همسر یا همسران؟
آمنوچهر211514
اولاد پسر- آ مهدی- 2115141
اولاد دختر؟
همسر ؟
آ پرویز211515
اولاد پسر؟
اولاد دختر- 1- بی بی زینب
همسر؟
سایرپسران آ محمد ابراهیم اطلاعات اضافی ندارند.
امیرخان 2117 ( پسر عبدالله خان جوانمرگ شده است)
 فاقد اطلاعات اضافی
ابوالفتح خان 2118
اولاد پسری- جهانگیر خان 21181- فرامرز خان 21182- ابوالقاسم خان 21193
اولاد دختر- 1- بی بی صاحب جان ؟
همسر؟
جهانگیرخان 21181
فاقد اطلاعات بیشتر
فرامرز خان 21182
اولاد پسری- آجواد 211821-آ عبدالله 211822-آ فتح الله 211823 آ شول 211824
اولاد دختر- 1- بی بی کتایون
همسر؟
 آ جواد 211821
اولاد پسر- ؟
اولاد دختر- 1- بی بی مهری 2- بی بی مرینا؟ 3- بی بی مریم 4- بی بی مهرنوش
همسر؟
آ عبدالله 211822
اولاد پسر- آ کامبیز 2118221- آ فیروز2118222-آ پرویز 2118223-آ هرمز2118224
اولاد دختر 1- بی بی مرجان 2- بی بی نکورو؟
همسر ؟
آ پرویز2118223
اولاد پسر- ؟
اولاد دختر- 1- بی بی گلباز
همسر؟
آ هرمز 2118224
اولاد پسر- آ شهریار21182241
فاقد اطلاعات بیشتر
آ فتح الله211823
اولاد پسر- آ فرزاد 2118231- آ فرشید 2118232- آفرید 2118233
اولاد دختر- بی بی فرشته
همسر؟
اطلاعات بیشتری از سایر اولادابولفتح خان در دسترس نیست
اصلان خان 2119 پسر عبدالله خان
اولاد پسری- علیداد خان 21191 (فاقد اطلاعات اضافه) -اسفندیار خان 21192 -فرج الله خان 21193 (فاقد اطلاعات بیشتر)
اولاد دختر -1- بی بی خاتون 2- بی بی ماه پاره 3- بی بی فرخنده ؟
همسر یا همسران؟
اسفندیار خان 21192
اولاد پسر- آ کیومرث 211921 - آ فرج الله 211922 - آ علی ( بهمن) 211923
اولاد دختر- 1- بی بی پروانه 2- بی بی پروین 3- بی بی حوری خوش
 همسر؟
آکیومرث 211921
اولاد پسر؟
اولاد دختر- 1- بی بی مینا2- بی بی مرجان
همسر؟
آ فرج الله 211922
اولاد پسر- آداریوش 2119221- آ داود 2119222- آکیانوش2119223- آ سروش 2119224
اولاد دختر !- بی بی مهوش
همسر؟
فاقد اطلاعات بیشتر
آ علی (بهمن) 211923
 اولاد پسر- آ رضا 2119231- آ ایرج 2119232- آکورش 2119233
اولاد دختر- 1- بی بی افسانه 2- بی بی پریوش 3- بی بی پریسا 4- بی بی مرینا
همسر؟
فاقد اطلاعات بیشتر
علی محمد خان 2120 پسر عبدالله خان محمودی
اولاد پسر ؟
اولاد دختر1- بی بی گل جهان 2- بی بی ماه بی بی
فاقد اطلاعات بیشتر
داراب خان 2121 پسر عبدالله خان
اولاد پسری- ظهراب خان 21211- برزو خان 21212- کریم خان 21213
فاقد دختر
همسر ؟
برزو خان 21212
اولاد پسر- آغلامعلی 212121
همسر؟
فاقد دختر
آغلامعلی 212121
اولاد پسری- آ علیمردان 2121211- آ غلام شاه 2121212
اولاد دختر- 1- بی بی بهگل 2- بی بی منیر 3- بی بی بیگم
 همسر؟
آ علیمردان2121211
اولاد پسر- آ جعفرقلی 21212111 - آکیومرث 212121112- آ مجید212121113- آ سعید 212121114
اولاد دختر 1- بی بی مریم
همسر؟
اطلاعات بیشتری ندارد.
سهراب خان 2122 پسر عبدالله خان
اولاد پسر- 21221 نادعلی خان -21222 آقا بزرگ خان- 21223 الله کرم خان - 21224 خلعت خان- 21225 محمود خان
اولاد دختر- 1- بی بی بی بی سلطان 2-بی بی نسا 3- بی بی ماه نسا
همسر یا همسران؟
نادعلی خان 21221
اولاد پسر- آمحمدعلی 212211 - آ علی 212212 -آ فتاح 212213
اولاد دختر- ؟
همسر؟
آمحمد علی 212211
اولاد پسر- آخیری 2122111- آ حشمت اله 2122112- آ عزت اله 2122113
اولاد دختر- 1- بی بی کبری
فاقد مشخصات دیگر
آعلی 212212
اولاد پسر- آ چراغعلی 2122121 -آ صفر2122122
اولاد دختر- 1- بی بی فریده 2- بی بی منیژه 3- بی بی زینب
همسر؟
فاقد مشخصات دیگر
آ فتاح 212213
اولاد پسر- آ درویش 2122131 - آ علی حسین 2122132
اولاد دختر ؟
همسر؟
آ درویش 2122131
اولاد پسر- آ علی 21221311
اولاد دختر- 1- بی بی مریم 2- بی بی دربس ( دختر بس)
همسر؟
فاقد مشخصات بیشتر
آ علی حسین 2122131
اولاد پسر- آ غلامرضا 21221311- آ علیرضا 21221312
اولاد دختر- 1 بی بی مژگان 2- بی بی مهناز
فاقد مشخصات بیشتر
علی همت خان 2123 ( پسر عبدالله خان ، پدر بزرگ سیاوش خان محمودی)
اولاد پسر- سلطانعلی خان 21231- ملکی خان 21232
اولاد دختر- ؟
همسر- بی بی حوا
از ملکی خان اطلاعات دیگری نیست.
سلطانعلی خان 21231
 اولاد پسر-  بیژن خان 212311- ارجاسب خان 212312- لهراسب خان 212313- سیاوش خان212314-گشتاسب خان 212315- زال خان 212316- اسکندر خان(عبداتقی؟) 212317- سام خان 212318
اولاد دختر- 1- بی بی کتایون
همسر- بی بی فرنگیس
 سه تن از پسرا ن سام-بیژن و ارجاسب مشخصات بیشتری جز نام ندارند
لهراسب خان 212313
 اولاد پسر- غلامرضا خان 2123131- علیرضا خان 2123132
اولاد دختر- 1- بی بی میترا 2- بی بی حوا 3- بی بی مریم 4- بی بی سوسن 5- بی بی سودابه 6- بی بی خدیجه
همسر؟
سیاوش خان (محمودی) 212314
اولاد پسر- امیر خسرو خان 2123141 -پویا 2123142
اولاد دختر- 1 بی بی شیدا
همسر- بی بی زهرا
 فاقد اطلاعات دیگر
گشتاسب خان 212315
اولاد پسر- محمد خان 2123151
اولاد دختر- 1 بی بی پروانه 2- بی بی فرزانه 3- بی بی سهیلا
همسر؟
فاقد اطلاعات دیگر
زال خان 212316
اولاد پسر- اصغر خان 2123161 کورش خان 2123162
اولاد دختر- 1 بی بی شیرین 2 بی بی زیبا 3 بی بی مینا 4 بی بی کبری
همسر؟
فاقد اطلاعات دیگر
اسکندر خان 212317
اولاد پسر- بابک خان2123171
اولاد دختر- 1- بی بی هلن
همسر؟
فاقد مشخصات دیگر
احمد خان 2124 پسر عبدالله خان
اولاد پسر- بندرخان 21241
اولاد دختر- 1- بی بی خانم
همسر؟
بندر خان 21241
اولاد پسر- مسعود خان212411- محمود خان 212412- اسفندیارخان212413-اسکندر خان212414
اولاد دختر-1بی بی فروزان 2 بی بی فروغ
 همسر؟
فاقد اطلاعات بیشتر
هر نسبنامه ای از جهت به روز شدن نیاز به اصلاح ، تغییرات و گسترش با توجه به زاد وولد ، ازدواج و سایر  احوال شخصی شاخه های خود دارد و این نسبنامه نیز هر لحظه نیاز به اصلاح دارد. نظام کدگذاری این فرصت را برای اصلاح نسبنامه بویژه اگر در کامپیوتر وارد شود، برای همیشه دارد.
این نسبنامه در مجموع یکی از بهترین موارد شجره نامه های خوانین بهداروند بود، که با همت سلطانعلی خان محمودی بختیاری پدر جناب آقای سیاوش خان محمودی تهیه شده بود. مجدداً ازسیاوش خان که آنرا جهت وبلاگ "تاریخ عشایر بهداروند و بختیاری" در اختیار ما قرار داده اند، صمیمانه تشکر میکنیم. ضمناً خاندان محمودی بختیاری چون از برادر زادگان اسد خان شیر کش و از بزرگان بختیاری هستند. از بنی اعمام اولاد اسد خان هستند، و با توجه به اینکه بی بی فلکناز مادر مهدیقلیخان بختیاری بهداروند معروف به زال زر پدر بزرگ نویسنده ، دختر عبدالله خان محمودی و خواهر ابی وامی مهراب خان محمودی است. این خانواده منحصراً دائی زادگان خانواده عباسی هم هستند. 
تخمه نژاده حیدرخان در پناه یزدان، استوار و پاینده باشند ، و چون رود کارون همیشه سرزنده  روان ، وتا ابد ماندگارباشند.. بحق علی (ع) و اولادش.
شاد باشید. فریدون عباسی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر