کل نماهای صفحه

شمارشگر

free counters

فهرست وبلاگ من

صفحات

۱۳۹۵ آذر ۱, دوشنبه

همسانی های پیشوندهای هه وهی در گویش های شمال خلیج فارس و گیلکی و مازندرانی با سومری در کتیبه های آئینیهمسانی های پیشوند های حال و استمراری در گویش های گیلکی و مازندرانی و هرمزگانی و برخی گویشهای شمال خلیج فارس با برخی کتیبه های مذهبی سومری

نشانه 715 در فهرست نشانه های بخش 1 کتاب sumerishce Akkadische und lautwertte …  از  انتون دایمل Anton Deimel که بصورت تصویری یک دایره بزرگ 360 درجه ای را نشان میدهد. در این فهرست  به تنهائی 16 تلفظ مختلف را نشان میدهد. مهمترین تلفظ آن به استناد کار دایمل he میباشد که بصورت خط زیر نویس h نوشته میشود و ما دراینجا بدلیل محدودیت امکانات به نا چار از نشانه ĥ با خط بالا نویس استفاده میکنیم ،که احتمالاً تلفظ "ح "یا "خ "را هم نمایندگی میکند . این نشانه تلفظ های دیگر این نشانه تلفظ های سه گانه ای با نشانه های e ĥi, ĥa4,ĥ نشان میدهد، نشانه a2,ĥ  که از همین نشانه 715 + نشانه  a  949 درست میشود معادل نشانه جمع اشیاء در سومری مانند : GUD-APINha2   "گاوهای نر شخمی " یا E2ha2  " خانه ها"یا UDUha2 " گوسفندان " و "ها " فارسی است ، و چون در زبانهای خوزی و بختیاری و لری صدای صامت "ه " ارزش آوائی ندارد ، دراین گویش ها ما تنها صدای مصوًت "ا" را میشنویم . ولی موضوع a2,ĥ  در اینجا ارتباطی با بحث ما ندارد. ولی بیاد داشته باشیم که بخش اصلی آن همان نشانه 715 است.
مسئله اصلی احتمالاً کاربرد کنونی تلفظ های مختلف نشانه های e ĥi, ĥa4,ĥ در گویش های هرمزگانی ، گیلکی و مازندرانی بصورت های پیشوند تاکید فعل بجای be  در فارسی کنونی و یا پیشوند حال یا ااستمر ار فعل در این گویشها هست ( احتمالاً بختیاری ها نیز در گذشته بسیار دوری در نوشته ها یا زبان گفتاری خود به گونه ای از نوعی h با تلفظ خفیف پیش از e وi پیشوندهای حال و استمرار و تاکید خود استفاده میکردند).
نشانه های دیگر دایمل که هر سه تلفظ بالا را داشته باشند  ، وجود نداردند، و اصولاً برای اشاره به نزدیک یا دوربصورت های he, hu, و  حرف ندا مانند hi-hi, ha-ha   یا راندان حیوانات و یا صفات  کار برد دارند مانند نشانه     HI بمعنی "این" اشاره به نزدیک ،   HI-A " این است"؟ hi-li   " نرم ، لطیف" صفت  یا در عبارت giš-na-hi-iš-tum که برابر گویش شوشتری بمعنی "هیچ چیزی باقی نگذاشتم " یا nam-hi-li بمعنی "لطیفانه " یا عبارت  : kuš-lu2-hi-a " قصاب این است" میباشد.  همه از نشانه 715 دایمل ساخته میشوند ، و هیچیک مفهوم پیشوند فعل را در سومری ندارند.

تنها نشانه ب شماره 271 از دایمل که تلفظ های he2  و hi2 راهم دارد در اندکی از کتیبه های مربوط به گیل گمش و هواوا Gilgameš and Ḫuwawa و دموزی وایننا Dumuzid-Inana وبطور عموم در کتیبه های آئینی افعالی با پیشوند حال و استمرار و حالتی مشابه be  تاکید فعل در فارسی کنونی ؟ نمایش میدهد ، ولی گویش های هرمزگانی وبرخی گویشهای شمال خلیج فارس و مازندرانی و گیلکی علاوه برآن هر سه حالت he, hi  وha برای رماضی و مضارع  تعداد محدودی افعال کا با برخی صامت ها مثل k,d و بندرت g اغاز میشوند هنوز هم در این زبانها رایج اند. مشاهده میشود . نشانه 271 تنها دو صدا ی he2  و hi2 در فهرست لغات دایمل نشان میدهند. و هیچ نشانه دیگری در فهرست لغات دایمل نیز نقش پیشوند فعل را نشان نمی دهند،  از آنجا که فهرست لغات دایمل بر اساسا داده های کتیبه های موجود فراهم شده اند. ولی در گویش های ذکر شده hax  هم وجود دارد.که به احتمال بسیار یک تلفظ دیگر نشانه 271 است .
مثال های موجود از کار برد نشانه بعنوان پیشوند استمرار فعل در کتیبه ها:


den-lil2 he2-da-hul2


cag4 zid-ta e3-a he2-da-an-nu2

gu5-li den-lil2-la2 he2-da-an-nu2

dutu he2-da-an-zu


A praise poem of Šulgi (Šulgi D): t.2.4.2.04
jicJIRI3 u2-URU-u3-[a-ke4 ki he2-dar-dar-re]

A praise poem of Šulgi (Šulgi E): t.2.4.2.05
gag nam-tag2 gu-la he2-da-sig10?


A balbale to Inana (Dumuzid-Inana A): t.4.08.01
za-ra he2-da-an-nu2 he2-da-an-nu2


نشانه   i2ĥ  و ĥe2باز هم به عنوان قید زمان در اول جمله استفاده شده است .
 مثال :  e2-en-na nam-ma  a-an  ĥکه با گویش شوشتری "هنوز آن یکی نمی آید، یا نیامده است "، یا بعنوان ضمیر اشاره به نزدیک ĥe2 بمعنی "این" یا -a  ĥe2" این است" یا –a-an  ĥe2" آن یکی است" ( تذکر سومرشناسان a-an  بصورت am3   که ساختگی است و درست نیست. نشان میدهند.
شاد باشید.


۱۳۹۵ آبان ۷, جمعه

دره رودهای ایران کهن تا تنگه هرمز

طوفان دره (خلیج) فارس پس از آخرین یخبندان
مدفون شدن شهرهای ایرانی در دره کنونی خلیج فارس
 پس از آخرین یخبندان
دره خشک بستر کنونی خلیج پارس |پیش از32 هزار سال قبل از میلاد مسیح ، پس ازاینکه، بالاترین سطح یخبندان یخچالهای جهانی بتدریج شروع به ذوب شدن وجاری شدن کرد، رود خانه ها ی جاری از کوههای ایران و ترکیه کنونی که از دره بسوی تنگه هرمزجاری بود، کم کم محلهای عمیق تردره را پرکرد،وابتدا برکه ها (هوور ها) ودریاچه ها وجزائر شکل گرفتند ، و سپس تنگه هرمز که تنها محل عبورسرریز مازاد رود خانه های جاری در دره بود، با آبرفت های رودخانه های فوق ژرفتر و وسیع تر شد.  رویش گیاهان وجنگل حیات وحش را در بستر کنونی خلیج فارس خلق کرد. و احتمالاً پس از 12هزار سال اثار حیات انسانی در آنجا شکل گرفت . آغاز خانه سازی و ایجاد آبادی و شهر های اولیه ایرانیان احتمالاً از 18 هزار سال پیش در کرانه های رودها و دریاچه هائی کوچک و جزایری که در دره خلیج فارس ایجاد میشد ، بتدریج شکل میگرفته اند.
کرانه غربی آب دریای خلیج فارس تقریباً نزدیک به رودخانه کنونی بوشهر می رسید، وسطح آب خلیج فارس حدود 130 مترکمتر از سطح امروزی آن بود. شاید در این زمان بخش دریاچه های خلیج فارس کنونی یک پنجم مساحت کنونی خلیج فارس نبود. بین 18000 سال تا شش هزار سال پیش، در کرانه های دریاچه وبرکه ها و هور ها ، ورود های دره ،  زندگی انسانی و حیات وحش تا بین النهرین و سومرکم کم هویدا گردیدند، و تداوم داشتند ، وسامان یافته بودند.
 شهر های اولیه ایرانی، دردو سوی دریاچه های دره خلیج فارس، همسان شهر های سومر در دو سوی رود های فرات و دجله و کارون پدیدار شده بودند.
بتدریج  ذوب بیشتر یخچال های جهان که بیشتر آنها آب شدن یخچالهای کانادا و اسکاندیناوی بود. سبب شد، سطح آب دریاهای آزاد و اقیانوسها تا حد کنونی آب خلیج فارس بالا آید. وسیل وطوفان (شاید طوفان نوح) تمام سرزمین ها و تمدن های کناره های دره خلیج فارس را به زیر آب برد.
در نقطه اوج  یخبندان ، خط ساحلی نزدیک دماغه ساحلی فلات قاره اقیانوس هند قرار داشت ، و خلیج فارس تنها یک دره رود خانه ای ، سرزمینی خشک بود. چون سطح دریا در جریان طوفان بالا آمد، گداخت یخ در اقیانوسها، طوفان را تدریجاً واردخلیج فارس کرد. که پس از مدتها سرانجام سطح دریا فارس بصورت امروزه تثبت شد. 
توضیحات : دو نام معروف در سواحل خلیچ فارس یکی کوه "گنو Gen-aw " و دیگری بندر گناوه Gin-aw-weh نشان میدهند ، که مفهوم دو نام محلی چنین است ، که کوه گنو وبند گناوه در کنار خلیج فارس ،و بندر عباس بوده اند .  تصویری از این کوه بوسیله جهانگردی احتمالاً شاردون فرانسوی در دست است ، که این مسئله را در زمان صفویه اثبات میکند و اصولاً گنو بمعنی :کنار آب" است ، همانطور که بندر گناوه نیز بمفهوم بندر کنار آب است ، پس نشان می دهد. که از زمان تصویر گر فوق سطح آب خلیج فارس تا سطح کنونی پائین رفته است . و به احتمال بسیار تغییرات سطح آبهای آزاد تابعی از متغییر های مختلف در زمانهای گوناگون اند.
در حدود شش هزار سال پیش ، انتهای شمال خلیج فارس بدرستی به حد کنونی شمال خلیج فارس در وضعیت کنونی  رسید، ودیوارقلعه شهر باستانی اور به کناره خلیج فارس نزدیک شد. بنابراین، در آن زمان، آثارتخریبی رود خانه های دجله و فرات و کارون در اصل یک مصب( دلتا delta )در آنجا ساخت اند، که بیشترین بخش سرزمین کویت وکناره های ساحلی آنرا ایجاد کرده اند.
شاد باشید.
ترجمه وتالیف .فریدون عباسی
منبع ترجمه : http://emvc.geol.ucsb.edu/2_infopgs/IP2IceAge/ePersGulfFlood.html
برای مشاهده تصویر و انیمیشن زیبای آن به آدرس بالا مراجعه کنید.
ترجمه ای از کتاب تامسن

بنام حضرت حق

بازسازی ساختار زبان سومری:
نگارش سومری هرگز کوششی برای ارائه زبان آوا نگاشته درست ، دقیقاً مانند زبان گفتاری نبوده است. اولین مراحل نگارش تایید شده در اروک Uruk و از دوره جمدت نصرĞemdet Nașr ( حدود 3000 سال قبل از میلاد) بطور طبیعی تصویر نگارانه pictographic یا اندیشه نگارانه ideographic بودند، بنابراین، کوشش تنها  برای نشاندادن مفاهیم مهمترین کلمات انتزاعی  مانند متون محاسبه یا ادبی بکار میرفت. ولی این اصول هم ،هرگز بطور کلی در نگارش سومری متروک نمی شد، هرچند عناصر دستوری بیشتر وبیشتر میشد، وتکامل آوانگارانه رفته رفته افزوده میشد. اصل ابتدائی کلمه انتزاعی catchword درحقیقت همچنان که مثلاً در کتیبه های یافت شده از لاگاش نشانداده شده اند، نشانه های خط میخی ، به آن روشی که نوشته شده بودند،  تا 2470 قبل از میلاد ( سلطنت اِآناتوم Eanatum ( خوانده نمی شدند. توجه شود،که  با وجود این، نام های اکدی همیشه با شیوه درستی نوشته میشدند، هرچند روش نگارش نام  نشانه های متون سومری فاقد روش منظمی بودند. 
نظام نگارش اندیشه نگارانه بدون نشانه های آوائی برای عناصر دستوری چنین معنی میدادند، که شناخت مقاصد یاداشت های نوشته شده زبان فوراً آشکار شدنی نیستند ، و برمبنای چند مفهومی homonymous نشانه ها هستند، بنابراین، محقق را مطمئن می ساختند ، که زبان کتیبه های اروک و جمدت نصرزبان سومری است. مثلاً نقش یک نی، درزبان سومری تلفظ gi =  "جی" را دارد ، وهمینطور برای فعل "بازگشتن" هم gi بکار میرفت. بنا براین، چنین کتیبه ها ئی باید زبان سومری ارزیابی میشدند، ازاینرو، که دقیقاً مشخص نبود، که کلمات "نی" و"بازگشتن" در سایر زبان ها درکنار زبان سومری هم چند مفهومی باشند ، این روش نمی توانست، خیلی مطمئن باشد.
در این موارد A.A. Vaiman, 1974 'Űber die protosumerische Schrift'  " در باره نگارش پیش سومری" ، همینطورActa Antiqua 22p. 15f.  ، فالکنشتاین، 1936 p. 37ff در نوشته او:" بحثی در موردزبان سومری در کتیبه های جمدت نصربراساس روش مشابه نشانه های:EN LIL2 TI " که او آنرا بصورت یک نام شخصی انلیل در مقاله خود 'Enlil erhalte am Leben!' " زندگی در دست انلیل است!" معرفی کرده است. نشانه TI تصویر یک "تیر" است، که  بشکل چند مفهومی برای "تیر" و " زندگی" استفاده میشود، و هردو مورد با نشانه ti نشان داده میشوند.  به هرحال ، خوانش درست گروه نشانه ها توسط A.A. Vaiman. 1974 p.15. بصورت E2.EN.TI بیان شده است.
توسعه نگارش سومری و عملکرد اولیه آن مانند یک کمک فکری ، بوسیله I.M. Diakonoff, 1976  در نوشته ایشان "نگارش باستانی و نوشته زبان کهن" (AS 20 p. 99-121) آمده است : "(نظام نگارش سومری) ، حتی هنگام کاربرد حداکثرارزش های آوانگارانه برای نشانه های خود، مطابق اصول تصویر نگاری واژه ها،که آفریده بود، هنوزدر ماهیت آنها یک نظام یاد یاری mnemonic ، در آنچه یک شیوه دقیق انتقال تلفظ مقصود بود، ناتوان باقی مانده است. ازاینرو هنگامیکه ما سعی میکنیم ، ساختارهای واژ- واجی morphophonological زبان سومری را درک کنیم، ما باید دائماً در اندیشه خود بپذیریم، که ما مستقیماً با یک زبان سروکار نداریم،  بلکه آنرا از یک نظام بسیار ناقض, یاد یاری,نگارشی که اساساً با انتقال مفاهیم ازطریق واج- واژک شناسی است، بدست می آوریم. " (ص.112). همینطور هم M. Civil, 1973b در مقاله او " برخی مسائل:نظام نگارش سومری:" یا Ns 42: 21-34. . دیده میشوند.
نوع تفاوتهای بین نگارش های نو و قدیمی مرسوم  میتواند ، بوسیله عبارات ذیل از " آموزشهای (نوح سومری) شوروپاک Šuruppak به پسر خود زیودسودراZiudsudra"، که هر دو عبارت یکی از ابوسلابیخ  (2600 قبل از میلاد) و یک کتیبه از دوره بابلی کهن بدست آمده اند، نشانداده شده باشند.
(1)  [ğeš]tug2 inim zu kalam til-la Šuruppak dumu na [n]a-muri                                                                          
(2)   ud-ba (…) Šuruppak ğeštug2 tuku inim gala minim zu-a kalam-ma ti-la-am3, Šuruppakki-e dumu-ni-ra na na-mu-un-ri-ri
 به معنی" ( در آن روز شوروپاک) ، یک خرد مند، یک دانای (سخن دان) کلام،  که در سومر می زیست، او شوروپاک به پسر (خود) تعلیم میداد.".
عبارت (1) = کتیبه ابوسلابیخ = OIP 99, 256 I 4-6  الستر 1974 ص. 11 هم دیده شود؛ (2) = کتیبه بابلی کهن سطور 5-6 ، الستر، 1974 ح. 34 هم دیده شود. نوشته های داخل پرانتز در ترجمه بالا از کتیبه بابلی کهن اضافه شده اند.
عناصر اضافه ضمیری در صورتهای فعل میتواند، بوسیله مثالهای ذیل تشریح شوند:
(3)   ensi2-da Lagaški-e he2-ğal2-la šu mu-da-  peš-e   )استوانه بGudea,   XIX 14-15).
(4)  dEn-lil2-da kalam-e šu mu-un-da-peš-e 
)  انکی و نظم جهان از کتیبه H, 329 ).
ترجمه:
(3)  "با حکمران، ( شهر) لاگاش  بسیار گسترش می یابد.".
(4)  "با خدای انلیل  زمین( یامردم = uğ-e ) بسیار گسترش مییابد.".
سایر همسانی های متون کتیبه ها با دوره های زمانی متفاوت میتوانند، در منابع ذیل یافت شوند:
M. Civil et R.D. Biggs, 1966 'Notes sur des textes sumiriens archai'ques',
RA 60 p. 12; and I.M. Diakonoff, 1976 p. 104-108.
برای شیوه خط نگاری که UD.GAL.NUN خوانده میشود، در کتیبه های سلسله اولیه از فارا و ابو سلابیخ و  آنچه ظاهراً بر اساس یک جایگزینی ساده نشانه ها آورده میشود. موارد ذیل دیده شوند
R.D. Biggs,1974 p. 32; W.G. Lambert, 1976 and 1981; J. Krecher, 1978b; B. Alster,1982                    .
بخاطر داشته باشیم، نشانه های خاص نگارش سومری نشانداده شده در بالا: بیش از یک نشانه آوانویسی از یک زبان گفتاری به حافظه کمک میکنند، ما باید تصریح کنیم، که دقیقاً سخن تنها چیزی است، که براین اساس  ما انجام میدهیم، و میتوانیم  بیان چگونگی برخی ارتباطات دستوری بکار رفته درنگارش را توضیح دهیم. زیرا که ما نمی توانیم، کتیبه ها را بر اساس ارزش ظاهری آنها ( با یک تفسیر همراه با جزئیات دستوری از زبان کتیبه  بصورتی که احتمالاً در گذشته زبان گفتاری بوده است) در باز سازی دستور زبان، ناشناخته هائی را تحمیل کنیم. یا برعکس، مانند سخن گفته شده M. Civil یکی از دام ها و تله های پیش روی سومر شناسان آن است، که " هرچه در کتیبه ها نوشته نشده است، در زبان گفتاری نیست." (1973ب ص21)،( مستند قرار دهیم).
 سایر دام ها یا تله ها، ساختار های غلط ناشی از عناصر دستوری هستند،  که شاید  هرگز پیدا نشوند. بهرحال، نه تنها  اغوا کننده نیستند ، بلکه کنکاش در آنها ضروری است، من تصور میکنم، حداقل  تلاش کردن در ترسیم برخی نتایج در باره زبان گفتاری در زمینه نوشته های ثبت شده  نیاز حتمی است. با اینحال، مورد زبان سومری یک استثناء است، زیرا ما دو مرحله سنتی زبانی داریم، که بطور متفاوت رفتار کرده اند: 1. ", یاد یاری, که ترجمان کامل اززبان گفتاری است." 2. "زبان فرهنگی سنتی از یک زبان مرده."، که شاید نقطه برگشت، و درنتیجه بیان مطلب  در جا ئی در آخرین قرن از هزاره سوم باشد.
1- قبل ازمرگ یک زبان ، نگارش زبان بیشتر یک مددکار زبان برای یاد آوری حافظه ، برای مهمترین واژگان و تکواژه ها در حالت اندیشه نگاری بود، بسیاری چیز ها  که کاملاً برای درک مطلب متن لازم نبودند، حذف میشدند. حذف شده ها، نه تنها یک گزینه فردی کاتب نبود، بلکه پیروی از برخی قواعد نگارش وقراردادها بودند.
2- پس از مرگ زبان گفتاری سومریها، نگارش هنوز هم در نشانه ها ,یاد یاری , میکردند، زیرا هنوز فرهنگ سنتی زبان سومری  نه تنها در کتیبه ها بود، بلکه باز هم گفتاری بود، و کتیبه ها همچنان باز هم یک منبع باز نمائی زبان گفتاری بودند.
در این مورد به منابع ذیل مراجعه شود:
M. Civil, 1976a p. 130: The OB Nippur... 
" کاتب بابلی کهن نیپور ارتباط صدا و معنی را با نشانه ها ی  سومری آموخت ، اواز معلم آموزش های اصلی را فرامیگرفت، و البته تنها با کتیبه ها یاد گیری نمی کرد.".
همینطور I.M. Diakonoff, 1976 p. 108f.:
" یک کاتب که  مطمئنً بود،  نباید در اشتباه باشد، میتوانست به خود اجازه دهد، تداوم کار را رها نکند، در اینجا و درانتهای آن دوره( بابلی کهن)، حتی اواخر اور سوم و احتمالاً بعد ها این نگارش ادامه داشته است.(...) برای آموزش بهتر کاتب و تهیه کتیبه های روزمره ، در آنجا برای بیان هر چیزی  در نوشته که در زبان رایج بود، نیاز کمتری داشتند."
              
'بنا براین، چون زبان سومری یک زبان خارجی برای کاتبین شد، نیاز برای ارائه نگارش استادانه رشد کرد، ونوشته های کامل با پایانه هائی نظیر پسوند های ضمیری ، بعلاوه درج پیشوند های ضمیری در وجوه افعال خود ایستا، مشخصه های این کتیبه ها میشوند. ( مثال های بالا دیده شوند.). با تکمیل نگارش به این روش، احتمالاً کاتبین برخی قواعد تازه  برای زبان سومری راحفظی پیروی میکردند، درنتیجه آنرا در مراکز علمی فرا میگرفتند، " اِ دوبا" (خانه لوحه = آموزشگاه - م)، جائیکه بنظر میرسید،آموزش دست کم دربیشتر کلاس های پیشرفته سومری16 انجام میشد. بهر حال، غیرمتعارف نیست، که اعضاء اِ دوبا برخی قواعد را درخصوص دستور زبان وتلفظ زبان سومری  بدانند، برگردیم به گذشته ، زمانیکه زبان سومری هنوز زبان گفتاری بود، ولی البته، احتمالاً نه چون یک زبان گفتاری سنتی (مانند این ، که میتوانست، پس از صد ها سال خاموشی از گفتار بدون تغییر زنده باشد.).  مطمئناً، از برخوانی و فهم دستوری کاتبین اکدی در طول دوره اولین نیمه هزاره دوم قبل ازمیلاد در بسیاری از ارجاعات مختلف از آنچه که از سخنوران سومری زبان اصلی باقی مانده بود ، و خطا ها، اشتباهات و صورت های تحت تاثیر زبان اکدی17 باید در نظرگرفته شود. بنابراین، مسئله اینست، که ، آنچه ما همیشه قادر به اثبات آن نیستیم، آن است، که آیا یک صورت یا بیان زبان سومری اصیل است، یا آن مورد، ترجیحاً به  مرحله پس از سومریها مربوط میشود.
علاوه براین، اساساً برای دلائل خطاطی یانگارشگری orthographic، ما در باره دستور زبان سومری دانسته های بسیار اندکی داریم، و بنابراین، در بسیاری موارد ما قادر به درک کتیبه های سومری کهن نیستیم، و تنها هنگامیکه آن کتیبه ها را با ساختار دستور زبان کتیبه های بعدی همسنجی میکنیم، این توانائی را کسب میکنیم. از طرف دیگر، منابع دستور زبان سومری ،  درمواد بیشتر نوشته های جامع سومری موخر با مختصری نا همگنی وبرخی مغایرتها همراه هستند ،   اثرنفوذ زبان اکدی  در آنها  وجود دارد. بالاخره، بسیاری پرسش های دستور زبانی ، عموماً  بطورناقص تایید میشوند، یا بیشتراین سوالات بی پاسخ، در خرده الواح یا کتیبه های بسیار مشکل پیدا میشوند. بنابراین، ما ناچار شده ایم ، که برای سخن گفتن در باره درستی و نادرستی زبان سومری ، برای دست چین کردن، موثق ترین دستور زبان کهن سومری کوشش کنیم، هرچند، مشکل اینست، که دستور زبان درست سومری نمی تواند ، بطور کامل یافت شود، زیرا درعمل ما در مراحل کهنتر درباره زبان اصیل سومری اطلاعات بسیار اندکی داریم.

 چرا گفتار زبان سومری بازسازی نشده است ، ما غیر از مقایسه کردن مراحل مختلف زبان نگارشی سومری ، بخاطر یافتن اینکه، چه احتمالاتی میتواند، در ساختار دستوری زبان کهن سومری باشد، چه تلاشی باید انجام دهیم، که این هم غیر ممکن نشود؟.   چه محتملاً  یک صورت  ثانوی زبان کهنتر سومری وجود دارد، که دستور زبانی مانند آنچه در کتیبه های سومری موخر ارائه شده است، بهره کمتری از آن ندارد، و  بصورت نادرست و مطرود ، یا زبان بیگانه سومری نیست، زیرا این زبان یک سند جالب از عملکردزبان ادبی سومری است. زبان سومری بوسیله  دانش آموزان بابلی کهن و کاتبین 18 ، و مخصوصاً برای اینکه مهمترین وگسترده ترین مجموعه  کتیبه های نوشته شده درآن دوره بود،  با اهمیت است.
دردستورزبان پیش رو، زبان کتیبه های دوره گودا مانند یک قسم زبان معیار  به نمایندگی بهترین زبان سومری که در دسترس ما است ، مورد توجه بوده است. دلیل آن اینست :
 1. مواد کتیبه های گودا یک زبان متجانس را نشان میدهند، و قواعد دستوری بطورنسبتاً سازگاربا هم همراه شده اند؛ 2. باوجودیکه دوره گودا هم متعلق به دوره سومری جدید بود، ولی هنگامیکه زبان گفتاری سومری رو به خاموش شدن نهاد، کتیبه های گودا بوسیله اکدیها مانند مواد کتیبه های موخر بابلی کهن ( از نظرگستردگی کاربرد ورونوشت برداری) مورد استفاده قرار نگرفتند، دست نخورده ماندند،  و تحت تاثیر  نبودند؛ 3. مواد کتیبه های گودا برای اینکه بیشترین صورتها وساختار های دستوری را نشان دهند، بقدرکافی بزرگ هستند.
کتیبه های سومری کهن، مخصوصاً آنها که از دوره اولین سلسله لاگاش هستند، بازتاب نگارش کهنتر، یک مرحله اصیل تر از زبان سومری هستند، ولی از نظر خطاطی یا نگارشی، شایستگی کمتری برای تحلیل های دستوری دارند.  بعضی مواقع کتیبه های بابلی کهن بصورت یک کنترل کننده در تحلیل ها با اهمیت هستند، و برای تایید  (یا رد)  اعتبار برخی قواعد دستوری زبان سومری مربوط به کتیبه های موخر مورد استفاده قرار میگیرند.
دقیقآً، در گفتار تنها باید آن قواعد دستوری را که تایید شده اند، وهمینطور مواد کتیبه های کهنتر( کتیبه های سومری کهن و گودا) را که مانند بازتاب زبان سومری اصیل هستند، مورد توجه قرار داد، اما زبان ادبی یا فرهنگی  دوره بابلی کهن ، البته ممکن است، که دارای مواد اصیلی بیش از آنچه ما قادر به کشف مفاهیم آنها گردیم، باشند، حتی اگر ما، همیشه  ارزیابی  تاثیر زبان اکدی، یا کار رونوشت برداری  ثانوی از کتیبه ها را داشته باشیم، و بتوانیم برای هر ساختار دستوری داده شده پاسخگو باشیم. در عمل آزمایش کردن  تمام صورت های دستوری و ارزیابی اصالت و سندیت آنها ممکن نیست، باوجود این، البته این یک خواست آرمانی برای تحلیل دستور زبان سومری است.  بنابراین ، آنچه در اینجا برای دستور زبان سومری  نشان داده شد، متداول ترین صورتها را با نادیده گرفتن بسیاری صورتهای مشکوک ومتغیر، نشان میدهد، که تنها بشرط آنکه بتوانیم، با گزینش اصیل ترین صورتها و قواعد  آنها را مطابق اصول درست طرح ریزی و فراهم کنیم. به نتیجه رسیده ایم.
 من برای به تصویر کشیدن تغییرات زبان سومری با ارائه نمونه هائی از دوره های مختلف سومری، کوشش کرده ام ، که آنها را در ادامه نشان میدهم:
بطور مثال، نمونه هائی از رونوشت های فرعی تمرینی از کتیبه ها، که نمیتوانند، مانند قواعد دستوری اصیل تایید شوند عبارتند از:
پسوند عمومی حالت اضافه ملکی /-ani/ بمعنی "او" برای اشخاص و /-bi/ بمعنی "آن" اشیاء و حیوانات که بصورت های  -(a-)na و -ba هنگامی که بوسیله حالت اضافه مکانی پسایندی /-a/ یا اضافه ملکی پسایندی /-ak/ دنبال شود.
مثال- šu-na' = /šu-ani-a/   بمعنی" در دست او". در کتیبه های سومری موخر از دوره بابلی کهن ، باوجود این، ما ممکن است، šu-ni-a  یا …-bi-a  (برای نمونه نوشته Kärki 1967 p.25 ) را داشته باشیم. این یک مثال از نگارش تحلیلی است، که البته شاید از تلفظ دوره بابلی کهن بدست آمده است، ولی هرچه هست، اصیل نیست.
گاهی ما نمی دانیم چرا یک تغییر در مشق نگارشی هم دریک تغییر دستوری بازتاب می یابد:
درمتون سومری کهن پیشوند /nu-/ نشانه نفی فعل است، همینطور نوشته با نشانه NU قبل از پیشوند/ba-/ و /bi-/ چون واقع شود بصورت la-ba-.. ( از اواخر سومری کهن) و li-bi.. از دوره بابلی کهن نوشته شده اند. این نگارش میتواند، به دو روش متفاوت ارائه شود: 1. تغییر nu-   به la- (یا به li-) قبل از ba- ( و bi-) ، قبل از اواخر بابلی کهن دیگر دیده نمیشود. 2. NU-ba-.. همیشه بصورت la-ba-.. خوانده شده است.( پس ما میتوانیم NU را هم ارزش la3 بدانیم) . استفاده از NU بجای صدای la-  یک اندیشه نگار را معرفی میکند، زیرا NU صدای اصلی [nu] را ندارد، ولی همان مفهوم نفی19 را دارد.
 
                                                                                                                                                      شاد باشید   

۱۳۹۵ مهر ۲, جمعه

نسبنامه خاندان حیدر خان بختیاری پدر اسد خان شیر کش شاخه محمود خانی


بنام الله خدای ازلی و ابدی
آنروز بر دلم در معنی گشوده شد  کز ساکنان درگه پیر مغان شدم
حافظ
مغان که دانه انگور آب میسازند   ستاره می شکنند آفتاب میسازنذ
اقبال لاهوری
نسب نامه اولاد حیدر خان بختیاری ( بهداروند)
 شاخه اولاد محمود خان برادر زاده وسردار دلاور سپاه اسد خان شیر کش
بروایات سلطانعلی خان محمودی
شاهمراد خان ( روایت این گوینده نام داود خان را پیشنهاد کرده است)
حیدرخان
اولاد پسر 1- اسد خان شیر کش 2- سلیمان خان ( همسر و اولاد دختر؟ حیدر خان)
سلیمان خان 2
اولاد پسر 21- محمود خان 22- حسین خان 23- داود خان ( همسر و اولاد دختر؟)
21- محمود خان
اولاد پسر 211- عبدالله خان
2111- محمد حسین خان 2112- حیدرخان 2113- محمدخان 2114- مهراب خان 2115- مراد خان 2116 – امیرخان 2117- ابوالفتح خان 2118- اصلان خان 2119- علی محمد خان 2120- داراب خان 2121- سهراب خان 2122- علی همت خان 2123- احمد خان
همسران عبدالله خان – 1- پیکر 2-زهرا 3- ماهی 4- زینب ( دختر جعفرقلیخان بهداروند)
فرزندان دختر عبدالله خان9 نفر – ( از بی بی پیکر 4 دختر و 4 پسر) 1 - بی بی نسا 2- بی بی منیژه 3- بی بی ماه منیر؟ 4 بی بی ماه
و پسران این همسر عبدالله خان (1-علی محمد ، 2-سهراب ،3- محمد حسین ،4-داراب )
  ادامه اسامی دختران عبدالله خان
(از بی بی زهرا – 1 دختر 4- پسر)
5- بی بی گلی   و پسران( 5-امیر 6 – اصلان 7- ابوالفتح 8- علی همت )
ادامه اسامی دخترا ن عبدالله خان
(از بی بی ماهی 3- دختر و 2 پسر)
6- بی بی ماه رو 7- بی بی ماه پری 8- بی بی فلک ناز ( همسر حاج عباسقلی خان نوه اسد خان شیر کش و مادر مهدیقلیخان بختیاری بهداروند و علیقلی خان بختیاری بهداروند) و پسران ( و خواهر ابی و امی  9- مهراب خان بزرگ 10- مراد خان )
 ( از بی بی زینب 1- دختر و 3- پسر)
9- بی بی گلتاج و پسران ( 11- احمد 12 –محمد – 13- حیدر)
اولاد پسری ؟ ( به نوشته راوی سلطانعلیخان محمودی، اولاد پسر عبدالله خان 13 نفر و اولاد دختری ایشان 9 نفر بوده اند ، که از 4 زن عقدی ایشان متولد شده ا ند.)
22- حسین خان
شاخه اولاد حسین خان پسر سلیمان خان به همت جناب آقای موسی خان و فرزندش جناب آقای مصطفی خان عجمی تهیه شده است ، و بدست ما رسیده است .و بزودی انشاء الله بصورت جداگانه تحت عنوان شاخه عجمی ها بدلیل اهمیت آنها در تاریخ بهداروند منتشر خواهد شد.
اولاد پسری 221- رستم خان 222 اسکندرخان  (اولاد دختری و همسر ؟)
رستم خان -221
( اولاد پسری ؟ دختری ؟ همسر؟ )
 اسکندر خان -222
اولاد پسری عجم خان - 2221
عجم خان - 2221 ( اولاد پسری ؟ دختری ؟ همسر؟)
برای پسر سوم سلیمان خان( بنام داود خان بزرگ ) ، برادر اسد خان شیر کش انتظار داریم بازماندگان آنها بشرح ذیل ما را دراین امر نیک یاری کنند و اطلاعات خود را برای ما بفرستند.
داود خان 23
اولاد پسر 231- عبدال خان 232- سلیمان خان
 ادامه اولاد پسر( طبقه دوم ) عبدالله خان محمودی
2111- محمد حسین خان
 اولاد پسر حاج حسن خان -21111
اولاد دختر ؟
همسر یا همسران ؟
حاج حسن خان -211111
اولاد پسررضا خان- 2111111 – ابراهیم خان -2111112 - حسین خان – 2111113
اولاد دختری – 1 بی بی شبنم ؟ 2- بی بی مریم 3- بی بی جواهر
همسر یا همسران ؟
رضا خان -2111111
 اولاد پسری آحمید -21111111
اولاد دختری- بی بی عشرت ( نوه دختری لیلا خانم)
حیدر خان ( محمودی) 2112
اولاد پسر- سیف اله خان 21121 - آ هوشنگ 21122- آ اصغر 21123- آحبیب اله 21124
اولاد دختری - 1-بی بی کوکب 2- بی بی ملکه 3- بی بی طوطی 4-بی بی شوکت 5- بی بی شهر بانو 6-بی بی خانم جان ؟
 همسر یا همسران؟
سیف اله خان 21121
اولاد پسر ؟
 اولاد دختر - 1- بی بی گل -2- همه گل 3- سرو گل 4-بی بی ناز
همسر یا همسران
آهوشنگ -21122
اولاد پسر - آ فرزاد 211221- آبهرام 211222- آشهریار211223- آشهرام 211224
اولاد دختر 1بی بی شهلا - 2- بی بی شهین
همسر یا همسران؟
آ اصغر 21123
اولاد پسر- آ بابک 211231- آ افشین 211232
اولاد دختر - بی بی فرانک
همسر یا همسران؟
آحبیب اله 21124
اولاد پسر - آ امان اله 211241
اولاد دختر ؟
همسر یا همسران؟
محمد خان - 2113
اولاد پسر - بهمن خان -21131
اولاد دختر ؟
همسر یا همسران ؟
بهمن خان -21131
اولاد پسر- آحمید- 211311- آمجید211312- آ علی محمد 211313- آ وحید 211314
 اولاد دختر1 - بی بی فاطمه 2-ویدا  3- میترا4- مینا -5-ناهید- 6-مریم -7 -آرزو-8- آناهیتا
همسر یا همسران؟
آ حمید - 211311
 اولاد پسر؟
اولاد دختر؟
 همسر یا همسران؟
آمجید 211312
اولاد پسرآ مهدی- 2113121 - آمهرداد 2113122
اولاد دختر 1- بی بی پریسا
 همسر یا همسران
آ علیمحمد 211313
اولاد پسر- آ امین 2113131- آ علی 2113132- آحمید 21131133
اولاد دختر - بی بی نگین
همسر یا همسران ؟
مهراب خان محمودی 2114
اولاد پسر- علیقلی خان 21141- غریب خان 21142- ولی الله خان 21143-تراب خان21144-هوشنگ خان21145
 اولاد دختر- 1- بی بی صغری2- بی بی سکینه
همسر یا همسران؟
علیقلی خان 21141 ( دکتر علیقلی خان محمودی استاد دانشگاه چهره ماندگار)
اولاد پسر-دکتربهروزخان 211411
اولاد دختر- 1- بی بی فرانک 2- بی بی فریناز
همسر- ؟
توضیحات : مهراب خان و مراد خان برادران ابی وامی بی بی فلکناز(محمودِی ) ، همسر حاج عباسقلی خان فرزند جعفرقلی خان بهداروند و مادر مهدیقلی خان بهداروند ملقب به زال زر( پدر بزرگ نویسنده) و علیقلی خان بهداروند میباشند. بی بی فلکناز عمه دکتر علیقلی خان است . و پسران بی بی فلکناز پسر عمه های او، و خواهر زادگان  مهراب خان و مراد خان و سایر اولاد عبدالله خان هستند که دائی ها و خاله های آنها میباشند.( به نسبنامه خوانین بهداروند بخش خاندان عباسقلی خان بهداروند پسر میانی جغفر قلی خان بهداروند مراجعه شود).
غریب خان 21142
اولاد پسر- آ گودرز 211421- آحمید 211422- آ امیر حسین 211423- آ فرهاد 211424- آ سیامک 211425-آ مجید
اولاد دختر- 1-بی بی عصمت 2- بی بی شمسی
همسر یا همسران
آگودرز 211421
 مشخصاتی ار اولاد یا همسر ندارد
آحمید 211422
مانند ردیف بالا است
آامیرحسین 211423
مانند مواردبالا است
آفرهاد 211424
 اولاد پسر- آ شهاب 2114241 - آشاهین 2114242- آ پژمان 2114243
آسیامک 211425
اولاد پسر؟
اولاد دختر -1 بی بی لیلا
همسر ؟
ولی الله خان 21143
اولاد پسر- آ ایرج 211431- آ جمشید 211432
اولاد دختر- 1- بی بی مریم 2- بی بی اقدس 3- بی بی مهوش 4- بی بی لیلا 4- بی بی معصومه
همسر یا همسران؟
آ ایرج 211431
فاقد مشخصات دیگر
آ جمشید 211432
اولاد پسر؟
اولاد دختر- 1- بی بی شکوفه
تراب خان 21144
 اولاد پسر- آ قربانعلی 211441
اولاد دختر؟
همسر؟
 آقربانعلی 211441
اولاد پسر- آکیومرث 2114411- آرضا 2114412
اولاد دختر- 1- بی بی مریم 2- بی بی معصومه 3- بی بی اعظم
همسر؟
هوشنگ خان 21145
اولاد پسر-آ رضا 211451- آ مهدی 211452- آعیدی 211453
هرسه پسر فاقد اطلاعات بیشتر هستند.
اولاد دختر؟ همسر؟
مراد خان 2115
اولاد پسر- آ محمد ابراهیم 21151
اولاد دختر- 1- بی بی گوهر
همسر؟
آ محمد ابراهیم 21151
اولاد پسر- آ هرمز 211511- آ رضا 211512- آ اصغر211513- آ منوچهر211514- آ پرویز211515
اولاد دختر -1-بی بی عشرت 2-بی بی افسانه
همسر یا همسران؟
آمنوچهر211514
اولاد پسر- آ مهدی- 2115141
اولاد دختر؟
همسر ؟
آ پرویز211515
اولاد پسر؟
اولاد دختر- 1- بی بی زینب
همسر؟
سایرپسران آ محمد ابراهیم اطلاعات اضافی ندارند.
امیرخان 2117 ( پسر عبدالله خان جوانمرگ شده است)
 فاقد اطلاعات اضافی
ابوالفتح خان 2118
اولاد پسری- جهانگیر خان 21181- فرامرز خان 21182- ابوالقاسم خان 21193
اولاد دختر- 1- بی بی صاحب جان ؟
همسر؟
جهانگیرخان 21181
فاقد اطلاعات بیشتر
فرامرز خان 21182
اولاد پسری- آجواد 211821-آ عبدالله 211822-آ فتح الله 211823 آ شول 211824
اولاد دختر- 1- بی بی کتایون
همسر؟
 آ جواد 211821
اولاد پسر- ؟
اولاد دختر- 1- بی بی مهری 2- بی بی مرینا؟ 3- بی بی مریم 4- بی بی مهرنوش
همسر؟
آ عبدالله 211822
اولاد پسر- آ کامبیز 2118221- آ فیروز2118222-آ پرویز 2118223-آ هرمز2118224
اولاد دختر 1- بی بی مرجان 2- بی بی نکورو؟
همسر ؟
آ پرویز2118223
اولاد پسر- ؟
اولاد دختر- 1- بی بی گلباز
همسر؟
آ هرمز 2118224
اولاد پسر- آ شهریار21182241
فاقد اطلاعات بیشتر
آ فتح الله211823
اولاد پسر- آ فرزاد 2118231- آ فرشید 2118232- آفرید 2118233
اولاد دختر- بی بی فرشته
همسر؟
اطلاعات بیشتری از سایر اولادابولفتح خان در دسترس نیست
اصلان خان 2119 پسر عبدالله خان
اولاد پسری- علیداد خان 21191 (فاقد اطلاعات اضافه) -اسفندیار خان 21192 -فرج الله خان 21193 (فاقد اطلاعات بیشتر)
اولاد دختر -1- بی بی خاتون 2- بی بی ماه پاره 3- بی بی فرخنده ؟
همسر یا همسران؟
اسفندیار خان 21192
اولاد پسر- آ کیومرث 211921 - آ فرج الله 211922 - آ علی ( بهمن) 211923
اولاد دختر- 1- بی بی پروانه 2- بی بی پروین 3- بی بی حوری خوش
 همسر؟
آکیومرث 211921
اولاد پسر؟
اولاد دختر- 1- بی بی مینا2- بی بی مرجان
همسر؟
آ فرج الله 211922
اولاد پسر- آداریوش 2119221- آ داود 2119222- آکیانوش2119223- آ سروش 2119224
اولاد دختر !- بی بی مهوش
همسر؟
فاقد اطلاعات بیشتر
آ علی (بهمن) 211923
 اولاد پسر- آ رضا 2119231- آ ایرج 2119232- آکورش 2119233
اولاد دختر- 1- بی بی افسانه 2- بی بی پریوش 3- بی بی پریسا 4- بی بی مرینا
همسر؟
فاقد اطلاعات بیشتر
علی محمد خان 2120 پسر عبدالله خان محمودی
اولاد پسر ؟
اولاد دختر1- بی بی گل جهان 2- بی بی ماه بی بی
فاقد اطلاعات بیشتر
داراب خان 2121 پسر عبدالله خان
اولاد پسری- ظهراب خان 21211- برزو خان 21212- کریم خان 21213
فاقد دختر
همسر ؟
برزو خان 21212
اولاد پسر- آغلامعلی 212121
همسر؟
فاقد دختر
آغلامعلی 212121
اولاد پسری- آ علیمردان 2121211- آ غلام شاه 2121212
اولاد دختر- 1- بی بی بهگل 2- بی بی منیر 3- بی بی بیگم
 همسر؟
آ علیمردان2121211
اولاد پسر- آ جعفرقلی 21212111 - آکیومرث 212121112- آ مجید212121113- آ سعید 212121114
اولاد دختر 1- بی بی مریم
همسر؟
اطلاعات بیشتری ندارد.
سهراب خان 2122 پسر عبدالله خان
اولاد پسر- 21221 نادعلی خان -21222 آقا بزرگ خان- 21223 الله کرم خان - 21224 خلعت خان- 21225 محمود خان
اولاد دختر- 1- بی بی بی بی سلطان 2-بی بی نسا 3- بی بی ماه نسا
همسر یا همسران؟
نادعلی خان 21221
اولاد پسر- آمحمدعلی 212211 - آ علی 212212 -آ فتاح 212213
اولاد دختر- ؟
همسر؟
آمحمد علی 212211
اولاد پسر- آخیری 2122111- آ حشمت اله 2122112- آ عزت اله 2122113
اولاد دختر- 1- بی بی کبری
فاقد مشخصات دیگر
آعلی 212212
اولاد پسر- آ چراغعلی 2122121 -آ صفر2122122
اولاد دختر- 1- بی بی فریده 2- بی بی منیژه 3- بی بی زینب
همسر؟
فاقد مشخصات دیگر
آ فتاح 212213
اولاد پسر- آ درویش 2122131 - آ علی حسین 2122132
اولاد دختر ؟
همسر؟
آ درویش 2122131
اولاد پسر- آ علی 21221311
اولاد دختر- 1- بی بی مریم 2- بی بی دربس ( دختر بس)
همسر؟
فاقد مشخصات بیشتر
آ علی حسین 2122131
اولاد پسر- آ غلامرضا 21221311- آ علیرضا 21221312
اولاد دختر- 1 بی بی مژگان 2- بی بی مهناز
فاقد مشخصات بیشتر
علی همت خان 2123 ( پسر عبدالله خان ، پدر بزرگ سیاوش خان محمودی)
اولاد پسر- سلطانعلی خان 21231- ملکی خان 21232
اولاد دختر- ؟
همسر- بی بی حوا
از ملکی خان اطلاعات دیگری نیست.
سلطانعلی خان 21231
 اولاد پسر-  بیژن خان 212311- ارجاسب خان 212312- لهراسب خان 212313- سیاوش خان212314-گشتاسب خان 212315- زال خان 212316- اسکندر خان(عبداتقی؟) 212317- سام خان 212318
اولاد دختر- 1- بی بی کتایون
همسر- بی بی فرنگیس
 سه تن از پسرا ن سام-بیژن و ارجاسب مشخصات بیشتری جز نام ندارند
لهراسب خان 212313
 اولاد پسر- غلامرضا خان 2123131- علیرضا خان 2123132
اولاد دختر- 1- بی بی میترا 2- بی بی حوا 3- بی بی مریم 4- بی بی سوسن 5- بی بی سودابه 6- بی بی خدیجه
همسر؟
سیاوش خان (محمودی) 212314
اولاد پسر- امیر خسرو خان 2123141 -پویا 2123142
اولاد دختر- 1 بی بی شیدا
همسر- بی بی زهرا
 فاقد اطلاعات دیگر
گشتاسب خان 212315
اولاد پسر- محمد خان 2123151
اولاد دختر- 1 بی بی پروانه 2- بی بی فرزانه 3- بی بی سهیلا
همسر؟
فاقد اطلاعات دیگر
زال خان 212316
اولاد پسر- اصغر خان 2123161 کورش خان 2123162
اولاد دختر- 1 بی بی شیرین 2 بی بی زیبا 3 بی بی مینا 4 بی بی کبری
همسر؟
فاقد اطلاعات دیگر
اسکندر خان 212317
اولاد پسر- بابک خان2123171
اولاد دختر- 1- بی بی هلن
همسر؟
فاقد مشخصات دیگر
احمد خان 2124 پسر عبدالله خان
اولاد پسر- بندرخان 21241
اولاد دختر- 1- بی بی خانم
همسر؟
بندر خان 21241
اولاد پسر- مسعود خان212411- محمود خان 212412- اسفندیارخان212413-اسکندر خان212414
اولاد دختر-1بی بی فروزان 2 بی بی فروغ
 همسر؟
فاقد اطلاعات بیشتر
هر نسبنامه ای از جهت به روز شدن نیاز به اصلاح ، تغییرات و گسترش با توجه به زاد وولد ، ازدواج و سایر  احوال شخصی شاخه های خود دارد و این نسبنامه نیز هر لحظه نیاز به اصلاح دارد. نظام کدگذاری این فرصت را برای اصلاح نسبنامه بویژه اگر در کامپیوتر وارد شود، برای همیشه دارد.
این نسبنامه در مجموع یکی از بهترین موارد شجره نامه های خوانین بهداروند بود، که با همت سلطانعلی خان محمودی بختیاری پدر جناب آقای سیاوش خان محمودی تهیه شده بود. مجدداً ازسیاوش خان که آنرا جهت وبلاگ "تاریخ عشایر بهداروند و بختیاری" در اختیار ما قرار داده اند، صمیمانه تشکر میکنیم. ضمناً خاندان محمودی بختیاری چون از برادر زادگان اسد خان شیر کش و از بزرگان بختیاری هستند. از بنی اعمام اولاد اسد خان هستند، و با توجه به اینکه بی بی فلکناز مادر مهدیقلیخان بختیاری بهداروند معروف به زال زر پدر بزرگ نویسنده ، دختر عبدالله خان محمودی و خواهر ابی وامی مهراب خان محمودی است. این خانواده منحصراً دائی زادگان خانواده عباسی هم هستند. 
تخمه نژاده حیدرخان در پناه یزدان، استوار و پاینده باشند ، و چون رود کارون همیشه سرزنده  روان ، وتا ابد ماندگارباشند.. بحق علی (ع) و اولادش.
شاد باشید. فریدون عباسی